Klauzula RODO

DOM SENIORA POGODNA DOLINA Sp. z o.o z siedzibą w Siedliskach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

DOM SENIORA POGODNA DOLINA Sp. z o.o z siedzibą w Siedliskach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0001003099, NIP: 8133888879, REGON: 523695030 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator).

2. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem bądź do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia praw i roszczeń, tworzenia analiz i statystyk, badania jakości świadczonych usług oraz marketingu bezpośredniego,
 • wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń podatków w związku z zawartą z Panią/Panem umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Prawo do sprzeciwu.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek.

4. Okres przechowywania danych.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności:
  • przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta odnośnie dokumentacji medycznej, co do zasady przez okres co najmniej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami przewidzianymi w tym przepisie. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie niszczona w sposób uniemożliwiający Pani/Pana identyfikację lub wydana Pani/Panu lub innej osobie upoważnionej przez Panią/Pana,
  • dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  • dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmie księgowej, informatycznej, prawniczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content